PIELEGNIARKI.eu | Pielęgniarki. Praca pielęgniarki. Pielęgniarstwo.

Zachowania zagrażające zdrowiu Email

Kobieta w ciąży paląca papierosy. Zachowania zagrażające zdrowiu. / Zapobieganie chorobom. Promocja zdrowia. / Pielegniarki.euZachowanie zagrażające zdrowiu to termin wykorzystywany zarówno w obszarze prewencji chorób, jak i promocji zdrowia. W prewencji chorób zachowanie zagrażające zdrowiu zaliczane jest do kategorii czynników ryzyka i oznacza specyficzne formy zachowania, co do których wiadomo, że zwiększają podatność na określone choroby lub zaburzenia stanu zdrowia.


W ramach podejścia prewencyjnego zachowanie zagrażające zdrowiu jest traktowane jako zachowanie irracjonalne, które wymaga zmiany. Podejściu temu nie towarzyszy głębsza refleksja na temat powiązań zachowania zagrażającego zdrowiu z kontekstem społeczno-kulturowym życia człowieka — jako istotny postrzegany jest jedynie związek przyczynowo-skutkowy między zachowaniem zagrażającym zdrowiu (czynnikiem ryzyka), a stanem chorobowym.

Tego rodzaju podejście bardzo ogranicza możliwości zrozumienia istoty problemu zachowań zagrażających zdrowiu, a tym samym istotnie zmniejsza szansę skutecznego przeciwdziałania ich występowaniu.


Promocja zdrowia

Promocja zdrowia, mając na uwadze zwiększenie efektywności oddziaływania, zakłada konieczność poszukiwania źródeł powstawania zachowań zagrażających zdrowiu, przede wszystkim poprzez identyfikację roli, jaką pełnią te zachowania w życiu człowieka.

Zażywanie narkotyków. Zachowania zagrażające zdrowiu. / Zapobieganie chorobom. Promocja zdrowia. / Pielegniarki.euW promocji zdrowia przyjmuje się, że zachowania zagrażające zdrowiu rodzą się z bezsiły. Zgodnie z tym założeniem kluczem dla właściwego rozumienia istoty zachowań zagrażających zdrowiu jest rozpatrywanie ich z perspektywy mechanizmów radzenia sobie.

Zachowanie zagrażające zdrowiu może bowiem stanowić sposób, w jaki jednostka próbuje radzić sobie z trudnościami dnia codziennego oraz odzyskiwać psychiczną i fizyczną równowagę. Niektóre z zachowań zagrażających zdrowiu są wzmacniane przez kulturowo uwarunkowaną akceptację społeczną dla ich występowania.

O istnieniu takiej akceptacji świadczy używanie takich powiedzeń, jak: „napij się”, „zapal sobie”, „weź pigułkę”. Jeśli te kulturowo wyznaczone zachowania Nadużywanie alkoholu. Zachowania zagrażające zdrowiu. / Zapobieganie chorobom. Promocja zdrowia. / Pielegniarki.eudostosowawcze z zachowań sporadycznych przekształcają się w elementy stylu życia, mogą stać się bardzo groźne dla zdrowia.

W promocji zdrowia zwraca się uwagę na fakt, że podjęcie decyzji o zachowaniu zagrażającym zdrowiu nie zawsze jest sprawą wolnego wyboru. Zdarza się, że jest desperacką reakcją na napotykane problemy, z którymi człowiek nie potrafi sobie poradzić w inny sposób.


Zachowanie zagrażające zdrowiu

Zachowanie zagrażające zdrowiu może odgrywać zasadniczą rolę w odnajdowaniu tożsamości jednostki oraz testowaniu zakresu kontroli, jaką sprawuje ona nad środowiskiem i samą sobą. Tego rodzaju funkcja zachowań zagrażających zdrowiu pozwala lepiej zrozumieć przyjmowanie przez niektórych młodych ludzi wzorów zachowań zagrażających ich zdrowiu.

Różnorodność funkcji pełnionych przez zachowania zagrażające zdrowiu wydaje się sugerować, że nie zawsze trzy komponenty zdrowia: społeczny, psychiczny i fizyczny dają się pogodzić. To co irracjonalne z punktu widzenia zdrowia fizycznego nie musi być irracjonalne z psychicznego czy społecznego punktu widzenia.

Lekomania. Zachowania zagrażające zdrowiu. / Zapobieganie chorobom. Promocja zdrowia. / Pielegniarki.euPonadto należy pamiętać, że każda decyzja związana z reakcją w sytuacji społecznej jest zdeterminowana przez to, jakie ryzyko jest uznawane za dopuszczalne. Zazwyczaj ocena tej „dopuszczalności" nie jest oparta o racjonalne kryteria i nie zawsze poddaje się kontroli jednostki.

Często właśnie zachowanie zagrażające zdrowiu jest postrzegane jako możliwy do zaakceptowania sposób radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Stąd zapewnienie ludziom możliwości korzystania z różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zarówno poprzez wyposażenie ich w umiejętność samodzielnego, nie szkodzącego zdrowiu reagowania, jak i poprzez wprowadzenie zmian w otaczającym ich środowisku staje się jednym z podstawowych celów strategicznych promocji zdrowia.
 

 

Tu przebywasz : Pielegniarki.eu Promocja zdrowia Zapobieganie chorobom Zachowania zagrażające zdrowiu